Explore extinct life by their name
(i.e., genus)

Explore extinct life by their common names
(i.e., Dinosaur, Bird)

Explore extinct life by family groupings
(i.e., cladistic relationships)

Explore extinct life by geological time period
(i.e., when the life form lived)

Explore extinct life by geographic location
(i.e., where the fossils were found)

Explore extinct life by paleontologist/author
(i.e., person(s) who named the life form)

Explore fantasy life forms shaped by the human mind and experience
(i.e., fictional creatures & monsters)

An introduction to the Extinct Life Pictorial Encyclopedia along with some statistics regarding what information is available

The Dinosaur Fan Non-sports Collectibles Digest

Fiction Novels Featuring Prehistoric Animals, Mutant Beasts & Primeval Man

Return to The Dinosaur Fan home page
House Flies, Horse Flies, Robber Flies, etc.
 
Acanthomyites Acartophthalmites Achrysopilus Acrocera Adipterites
Aenigmestrinus Agaphora Ahirmoneura P Alavesia Alepidophora
Alinka Alleremonomus Alomatia Ambradolon Anagonia
Anthoclusia Anthomyia Anthracida Anthrax Apalocnemis
Apystomimus Araripogon Archaeterphis Archalia Archichrysotus
Archinemestrius Archiplatypalpus Archirhagio Archisargus Archisciada
Archisyrphus Archocyrtus Arctogephyra Arctolepta Arcus
Arthropeas Arthropiella Asilopsis Asilus Atelestites
Athericites Avenaphora Baissomyia Balticoleria Basilorhagio
Batgana Berendtia Bicercites Bolbomyia Burmacyrtus
Burmapsilocephala Burmitempis Cacogaster Caenophorites Callisthenes
Callomyia Calosargus Campsicnemus Chaetohelomyza Chamaelauxania
Cheilosia Cheilosialepta Chilosia Chimeromyia Chrysops
Clusia Cobboldia Coenosopsites Columnocorna Comptosia
Cratomyia Cratomyoides Cratotabanus Cretaceogaster Cretaphormia
Cretodromia Cretomicrophorus Cretomydas Cretonomyia Cretoplatypalpus
Cretoxyla Curtisimyia Cypselavus Cypselosomatites Daohugorhagio
Daohugosargus Dasiops Depressonotum Dianafranksia Dictya
Dictyodiptera Dipterites Dohrniphora Doliomyia Dominimyza
Drapetiella Drosophila Dryomyza Ecommocydromia Egle
Electrobata Electrochyliza Electroclusiodes Electrocyrtoma Electroleria
Electrophora Electrophortica Electrosania Electrotachina Elektrophthiria
Empidia Empis Emplita Enischnomyia Eodolichopodites
Eolausanites Eomyia Eomyza Eopangonius Eophlebomyia
Eopseudopomyza Eosciadocera Eostratiomyia Eotabanoid Eothereva
Eoxylota Epidia Eremochaetosoma Eremochaetus Eremonomus
Eridomyia Eristalis Eucallimyia Eulonchiella Eurodoliopteryx
Euthyneuriella Flagellisargus Florinemestrius Florinesmestrius Fushunempites
Fushuniclavicornia Fushunophoritis Gallia Ganeopteromyia Gemmaphora
Gephyromyiella Gheynia Gigantoberis Glaesolonchaea Glaesoncodes
Glaesorthactia Gnomusca Grimalantha Grimmyia Haodolichopodites
Hasmona Helophilus Hemilauxania Hennigophora Hercostomus
Hermaeomyia Hermetiella Heteromyza Hilara Hilarimorphites
Hoffeinsia Homalocnemimus Huaxiaphoritis Hypoceridites Iberomosca
Ija Jealia Jersambromyia Jurabrachyceron Jurassinemestrinus
Kerosargus Kovalevisargus Kroeberiella Kubekovia Kumaromyia
Lacrimyza Laiyangitabanus Latiarista Laticopulus Lebambromyia
Lepteremochaetus Leriella Liaoxifungivora Liassonympha Limulomyia
Lithexorista Lithohypoderma Lithomyza Lithopetia Lithophysa
Lithorhagio Lithortalis Lithotachina Lonchopterites Lonchopteromorpha
Longilabia Lysistrata Maksika Maritulus Mecistoneuron
Megalophthalmus Megaxylota Meghyperiella Melanderella Meoneurites
Mesobolbomyia Mesobrachyopteryx Mesomphrale Mesopetia Mesoplatypalpus
Mesopleciofungivora Mesosolva Metanephrocerus Metopina Microburmyia
Microphorites Microphorus Milesia Miomyia Mongolomyia
Montsecia Morgea Mostovskisargus Moyamyia Musca
Muscidites Myanmyia Nagatomukha Nemedromia Nemotelus
Neoturonius Novelaria Novoberendtia Oiobrachyceron Oligophryne
Oloplatypeza Onesia Opetiala Oppenheimiella Orbilabia
Orientisargus Origoasilus Orsobrachyceron Oustaletimyia Ovisargus
Pachygaster Pachysomites Pachysystropus Pachyuronympha Palaeoargyra
Palaeoarthroteles Palaeoascia Palaeobolbomyia Palaeobrachyceron Palaeochrysotus
Palaeoedalea Palaeoeristalis Palaeogeron Palaeoheteromyza Palaeoleptopeza
Palaeomolobra Palaeomyopa Palaeoparamesia Palaeopetia Palaeopherocera
Palaeophora Palaeopipiza Palaeoplatypygus Palaeoptiolina Palaeosphegina
Palaeostratiomyia Palaeotanypeza Palaeotimia Palaepangonius Paleochrysopilus
Paleolomatia Palloptera Pallopterites Parachrysopilus Paracorsomyza
Paradictyodiptra Paradolichopodites Parathalassiella Pareremochaetus Pareuthychaeta
Parnasos Parvisargus Peratrimera Phaetempis Phanerochaetum
Pleciodictya Poliomyia Prioriphora Probolbomyia Proclinopyga
Procremifania Procyrtosia Prodryomyza Progloma Prohirmoneura
Prolatomyia Promittor Proneottiophilum Prophaeomyia Prophilopota
Proplatypeza Proplatypygus Proratites Prosalticella Prosechamyia
Prosoeca Prosphyracephala Prosystenus Protanthomyza Protapiocera
Protaulacigaster Protempis Protoberis Protobrachyceron Protocamilla
Protochrysotoxum Protochymomyza Protodinia Protoedalea Protomphrale
Protonemestrius Protoorbellia Protoplatyphora Protoreogeton Protorhagio
Protorhingia Protortalotrypeta Protorygma Protoscinella Protoscinis
Protosuillia Protovermileo Pseudoacarterus Pseudodesmometopa Pseudopetia
Pseudophrisson Pseudosimulium Pseudosphegina Psilota Pterosargus
Ptilocephala Ptiolinites Rasnitsia Remalia Retinitus
Rhagionemestrius Rhagionempis Rhagiophryne Rhamphomyia Rhoptrocera
Rohdendorfomeyiellla Scelorhagio Schlingeromyia Sciadophora Sciomyza
Sepedonites Septocellula Sericolepta Sharasargus Shulmas
Silvius Simulidium Sinallomyia Sinocretomyia Sinodolichopodites
Sinolesta Sinonemestrius Sinophoritis Sinorhagio Solva
Spheginascia Stenocinclis Stenomyites Stonemyia Succinasteia
Succinatherix Sunodolichopodites Sympycnites Syrphopsis Syrphus
Tachina Taschigatra Thirza Tithonomyia Trichinites
Trichorhagio Turonempis Ulrichophora Uranorhagio Urortalis
Ussatchovia Varya Verrallites Villalites Vinculomusca
Wheelerenomyia Xenanthomyza Xenotriphleba Xylomya Xylotosyrphus
Zarzia

Name The name (genus) of the life form.
  Life Form Family Group  The family group to which the life form belongs.
This life form is Globally Extinct.  or  At least one species of this life form still exists today.  The 'cross' symbol indicates that this life form is globally extinct whereas the 'heart' symbol indicates that at least one species of this life form still exists today.
Pictures (artist illustrations and/or photos of fossils) are available in the detail page
Images of collectibles (scans/photos of cards, stickers, etc.) are available in the detail page
 
 

Return to top of this page